Laligotavé Vianoce: Hrajte o skvelé ceny od LaLigy

Predvianočné obdobie na DIGI Sport bude opäť bohaté na množstvo mimoriadne atraktívnych prenosov, no zároveň máme pre vás ako ďalší darček pripravené aj niečo špeciálne.

Počas štyroch týždňov v období od 24. novembra až do 21. decembra môžete vďaka svojim znalostiam o najvyššej španielskej súťaži získať hodnotné ceny priamo od LaLigy.

Stačí odpovedať na tri jednoduché otázky na webovej stránke www.digisport.sk a každý týždeň traja z vás získajú originálny dres jedného z účastníkov LaLigy spolu s niekoľkými reklamnými predmetmi.

Súťaž je rozdelená do štyroch kôl a každé z nich prinesie tri nové otázky. Zapojiť do hry sa tak môžete až štyrikrát! Štartujeme už počas šlágra 12. kola LaLigy, v ktorom sa stretnú Atlético Madrid a Barcelona.

Je nám ľuto, tento obsah je možné prehrať iba na území Slovenskej a Českej republiky.

Termíny jednotlivých kôl
1. kolo: 24.11. 20:45 – 30.11. 12:00
2. kolo: 30.11. 12:00 – 07.12. 12:00
3. kolo: 07.12. 12:00 – 14.12. 12:00
4. kolo: 14.12. 12:00 – 21.12. 12:00

Žreb spomedzi účastníkov súťaže so správnymi odpoveďami sa uskutoční po skončení každého kola. Pozor, žrebuje sa vždy len spomedzi odpovedí pre príslušné kolo, pre účasť v ďalšom kole je nutné odpovedať na nové otázky.

O výhercoch budeme informovať prostredníctvom našej webovej a facebokovej stránky.

To nie je futbal, to je LaLiga.


Správne odpovede 1. kola
1. V ktorom laligovom mužstve je súčasnou jednotkou český brankár? Sevilla FC (Tomáš Vaclík)
2. Ktorý z týchto tímov nikdy nevypadol z Primera División? Athletic Club
3. Koľko baskických klubov hrá v prebiehajúcej sezóne v LaLige? 4

Trojica výhercov 1. kola vyžrebovaných zo súťažiacich so správnymi odpoveďami:
Peter G., Rajecká Lesná
Peter O., Partizánske
Michal D, Hustopeče

Gratulujeme!


Správne odpovede 2. kola
1. Ktorý klub vyhral najviac ligových titulov? Real Madrid (33)
2. Sezóna 1999/2000 priniesla nečakaného majstra. Ktorý klub sa tešil z ligového titulu? Deportivo La Coruňa
3. Ktorý tréner poskladal legendárny barcelonský Dream Team (1988)? Johan Cruijff

Trojica výhercov 2. kola vyžrebovaných zo súťažiacich so správnymi odpoveďami:
Vladimír V., Frenštát pod Radhoštěm
Elena P., Žabokreky
Ivana G., Snina

Gratulujeme!


Správne odpovede 3. kola
1. Ako sa volá štadión CD Leganés? Estadio Municipal de Butarque
2. V ktorom tíme Premier League v minulosti skúšal šťastie elitný strelec LaLigy Iago Aspas? Liverpool FC
3. Medzi najlepších strelcov súťaže patrí aj veterán Girony Cristhian Stuani. Z ktorej krajiny pochádza? Uruguaj

Trojica výhercov 3. kola vyžrebovaných zo súťažiacich so správnymi odpoveďami:
Andrej J., Horné Dubové
Jozef P., Bratislava
Pavel V., Kráľovsky Chlmec

Gratulujeme!


Správne odpovede 4. kola
V ktorom roku bola oficiálne založená LaLiga? 1929
Ako sa volá Španielsky kráľovský pohár – domáca vyraďovacia klubová súťaž? Copa del Rey
V ktorej sezóne získala Sevilla FC svoj jediný domáci ligový titul? 1945/46

Trojica výhercov 4. kola vyžrebovaných zo súťažiacich so správnymi odpoveďami:
Jaroslav S, V. Kršteňany
Jakub G., Banská Bystrica
Alexander G., Nitra

Gratulujeme!ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „LALIGOTAVÉ VIANOCE

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „LaLigotavé Vianoce“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom ceny uvedenej v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“).

II. Cieľ a trvanie súťaže

1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena Vyhlasovateľa súťaže.

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.

3. Súťaž prebieha v termíne od 24.11.2018 do 21.12. 2018 (ďalej len „Doba trvania súťaže“).

4. Súťaž začína uverejnením súťažného postu (príspevku) na stránke www.digisport.sk a na sociálnej sieti Facebook DIGISportTV (ďalej len “Facebook DIGI Sport“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické osoby, ktoré počas Doby trvania súťaže v súťažnom formulári na webovej stránke DIGI Sport uvedú správnu odpoveď na súťažné otázky, sú staršie ako 18 rokov a splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len „Súťažiaci“).

IV. Pravidlá súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční na webovej stránke digisport.sk počas Doby trvania súťaže.

2. Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý, kto v príslušnom kole súťaže odpovie správne na všetky kvízové otázky.

3. Žrebovanie sa uskutoční v stanovenom termíne (viď vyššie), a to neverejne náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorý splnili podmienky uvedené v Štatúte. Zo žrebovania vzídu v každom kole 3 výhercovia, celkovo tak počas Doby trvania súťaže bude odmenených 12 výhercovia.

V. Cena a postup pri jej odovzdaní

1. Cenou v súťaži sú dresy a reklamné predmety od LaLigy, každý týždeň budú odmenení traja z tých, ktorí správne odpovedali na všetky otázky v príslušnom kole.

2. Výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný o výhre v lehote do 1 dňa od žrebovania prostredníctvom telefonátu a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú v súťažnom formulári zo strany Vyhlasovateľa súťaže a následne mu budú doručené všetky potrebné informácie potrebné na uplatnenie výhry. V prípade, ak výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku alebo jeho emailovej adresy uvedenej v súťažnom formulári Vyhlasovateľovi súťaže do 2 pracovných dní odo dňa obdržania informácie o výhre v súťaži, výhra prepadá v prospech náhradníka.

3. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech náhradníka.

4. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercu uverejní Vyhlasovateľ súťaže na webovej stránke digisport.sk v znení: krstné  meno, prvé písmeno priezviska a miesto bydliska.

5. DIGI nenesie zodpovednosť za použitie Výhry Výhercom.

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

1. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci výslovný a nepodmienený súhlas Vyhlasovateľovi súťaže so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže a zároveň so zverejnením osobných údajov výhercov súťaže v rozsahu meno, prvé písmeno priezviska a bydlisko na internetovej adrese www.digisport.sk  Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

 VII. Záverečné ustanovenia 

1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať Súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolanie Súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na Facebooku DIGI Sport TV a/alebo na internetovej adrese digisport.sk .

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.

3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

4. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim ani Výhercovi žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s uplatnením nároku na výhru.

5. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na Facebooku DIGI Sport TV a/alebo na internetovej adrese digisport.sk.

6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

7. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí, resp. má právo, na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.

8. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese www.digisport.sk.

10. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránke www.digisport.sk.

 

24.11.2018, Bratislava

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.