Tipnite si výsledok finále LM a majte Neymara na dosah

K finálovému zápasu Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Liverpool FC sme pre vás v spolupráci s Futbaltour pripravili špeciálnu súťaž.

Tipnite si na facebookovej stránke DIGI Sport presný výsledok finále LM (pozor, tipujete výsledok po základnej hracej dobe, nie po prípadnom predĺžení, či jedenástkovom rozstrele!) a vyhrajte zájazd na prípravný zápas pred MS vo futbale Rakúsko – Brazília. Zažite hviezdy kanárikov ako Neymar, či Marcelo naživo!

Odmenení budú dvaja z vás, ktorí uhádnu správny výsledok, každý z výhercov získa zájazd pre dve osoby. Viac informácií o tomto už vypredanom zájazde nájdete na webe cestovnej kancelárie Futbaltour.

Svoje tipy píšte až do úvodného hvizdu duelu do komentárov pod status k súťaži na facebooku DIGI Sport TV.

Súťaž bola ukončená, ďakujeme za vaše tipy. Víťazmi zájazdu sa stali Alexandra Levská a Dušan Tomič. Gratulujeme!


ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „TIPNI SI PRESNÝ VÝSLEDOK A HRAJ ZÁJAZD NA ZÁPAS RAKÚSKO – BRAZÍLIA OD CESTOVNEJ KANCELÁRIE FUTBALTOUR“

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „TIPNI SI PRESNÝ VÝSLEDOK A HRAJ ZÁJAZD NA ZÁPAS RAKÚSKO – BRAZÍLIA OD CESTOVNEJ KANCELÁRIE FUTBALTOUR“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

 1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“), ktorá je v rámci udelených licencií vysielateľom televíznych programových služieb DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4 a DIGI SPORT 5 (ďalej spolu len „DIGI SPORT).

II. Cieľ a trvanie súťaže

 1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena Vyhlasovateľa a vysielania DIGI SPORT.
 2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.
 3. Súťaž prebieha v termíne od 24.05.2018 do 26.05.2018 do 20:30 hod. (ďalej len „Doba trvania súťaže“). Jedná sa o jedno súťažné kolo na konkrétny zápas, začína uverejnením súťažného postu (príspevku) na stránke Vyhlasovateľa na sociálnej sieti Facebook na adrese https://www.facebook.com/DIGISportTV (ďalej len „Facebook DIGI SPORT“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, (ii) počas Doby trvania súťaže na Facebooku DIGI SPORT uvedú správnu odpoveď na súťažnú otázku (iii) sú staršie ako 18 rokov a (iv) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len Súťažiaci“) .
 2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom. V prípade, ak niektorému z týchto súťažiacich nárok na Výhru nevznikne (z dôvodu nesplnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety) nárok na Výhru vzniká za splnenia rovnakých podmienok inému súťažiacemu, ktorý bude vyžrebovaný v náhradnom žrebovaní.

IV. Pravidlá súťaž

 1. Súťaž sa uskutoční na Facebooku DIGI SPORT počas Doby trvania súťaže.
 2. Do Súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý, kto do komentára súťažného postu (príspevku) uverejneného na Facebooku DIGI SPORT napíše správny tip na výsledok vybraného športového podujatia/zápasu (t. j. zodpovedanie súťažnej otázky) v čase od uverejnenia súťažného postu do termínu v ňom uvedenom.
 3. V každom súťažnom kole zvíťazí jeden Súťažiaci, ktorý slnil predpoklady a podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu, určený náhodným žrebovaním.
 4. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný v lehote do 2 pracovných dní od ukončenia súťažného kola, v ktorom zvíťazil, zaslaním správy z Facebooku DIGI SPORT na Facebook výhercu, prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do Súťaže. Súčasne so zaslaním správy bude Výherca informovaný o postupe pri uplatnení si nároku na Výhru.
 5. V prípade, ak Výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku Vyhlasovateľovi súťaže do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania, bude namiesto Výhercu spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže, vyžrebovaný iný Výherca.
 6. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercov každého súťažného kola Vyhlasovateľ súťaže uverejní na Facebooku DIGI SPORT.

V. Cena a postup pri jej odovzdaní

 1. Cenou v súťaži je 2 x 2 vstupenky na zájazd autobusovou dopravou na zápas Rakúsko-Brazília, ktorý sa odohrá 10.6. vo Viedni v hodnote 330 EUR s DPH, ktorý je možné využiť u cestovnej kancelárie Futbaltour.
 2. Výherca bude o výhre v súťaži informovaný do 2 pracovných dní po uplynutí termínu uverejneného v súťažnom poste a dodajú sa mu potrebné informácie o zájazde. Jeho kontaktné údaje budú odovdzané cestovnej kancelárií.
 3. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu Výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.
 5. DIGI nie je prevádzkovateľom hazardných hier a upozorňuje Súťažiacich na zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. DIGI nenesie zodpovednosť za použitie Výhry Výhercom.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej adrese https://www.facebook.com/DIGISportTV a/alebo na www.digisport.sk.
 2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na internetovej adrese https://www.facebook.com/DIGISportTV a/alebo na www.digisport.sk.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 6. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
 7. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.
 8. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu.

24.5.2017, Bratislava

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.