Vychutnajte si El Clásico, hráme o 250 eur od Niké

Ukážte, že máte na zápas Barcelona – Real Madrid natipované v Niké a ste v hre.

Jednoducho pridajte odkaz alebo foto celého tiketu do komentáru pod súťažný status na facebook DIGI Sport TV a 50 vyžrebovaných tipérov získa voľný tiket v hodnote 3 eurá, plus dvaja najodvážnejší – za tiket s najvyšším kurzom a tiket s najvyšším vkladom – až 50 eur.

Svoj tiket môžete pridať až do začiatku El Clásica, teda 28. októbra o 16:15.


ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „VYCHUTNAJ SI EL CLÁSICO, HRÁME O 250 € OD NIKÉ!“

Preambula 

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „VYCHUTNAJ SI EL CLÁSICO, HRÁME O 250 € OD NIKÉ!“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“), ktorá je v rámci udelených licencií vysielateľom televíznych programových služieb DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4 a DIGI SPORT 5 (ďalej spolu len „DIGI SPORT).

II. Cieľ a trvanie súťaže

1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena Vyhlasovateľa a vysielania DIGI SPORT.

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.

3. Súťaž prebieha v termíne od 25.10.2018 do 28.10.2018 do 16:15. (ďalej len „Doba trvania súťaže“). Súťaž začína uverejnením súťažného postu (príspevku) na stránke Vyhlasovateľa na sociálnej sieti Facebook na adrese https://www.facebook.com/DIGISportTV (ďalej len „Facebook DIGI SPORT“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, (ii) počas Doby trvania súťaže na Facebooku DIGI SPORT uvedú správnu odpoveď na súťažnú otázku (iii) sú staršie ako 18 rokov a (iv) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len Súťažiaci“) .

IV. Pravidlá súťaž

1. Do Súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý, kto do komentára súťažného postu (príspevku) uverejneného na Facebooku DIGI SPORT pridá odkaz na svoj tiket podaný v Niké obsahujúci stávku zápasu FC BARCELONA – REAL MADRID hraného 28.10.2018 alebo pripojí screenshot či fotografiu tiketu v čase od uverejnenia súťažného postu do termínu začiatku zápasu 28.10.2018 o 16:15. Do súťaže je súťažiaci zaradený len 1x.

2. Výhercovia budú určení žrebovaním za účasti zástupcov DigiSport a Niké dňa 29.10.2018. 50 vyžrebovaných súťažiacich získa voľný tiket Niké v hodnote 3 eur. Výhercom sady voľných tiketov v hodnote 50 eur bude určený súťažiaci, ktorého celkový kurz na zaslanom tiket bude najvyšší. Výhercom ďalšej sady voľných tiketov v hodnote 50 eur bude určený súťažiaci, ktorého vklad na zaslanom tikete bude najvyšší.

3. Niké si vyhradzuje právo cenu nepriznať, ak nastanú pochybnosti o splnení podmienok súťaže a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.

4. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný v lehote do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže zaslaním správy z Facebooku DIGI SPORT na Facebook výhercu, prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do Súťaže. Súčasne so zaslaním správy bude Výherca informovaný o postupe pri uplatnení si nároku na Výhru.

5. V prípade, ak Výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku Vyhlasovateľovi súťaže do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania, predmetná cena pridelená nebude.

6. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercov Vyhlasovateľ súťaže uverejní na Facebooku DIGI SPORT.

V. Cena a postup pri jej odovzdaní

1. Cenou v súťaži sú voľné tikety Niké v celkovej hodnote 250 EUR, ktoré je možné uplatniť prostredníctvom hráčskeho konta v Niké (ďalej len „Výhra“).

2. Poskytovateľom cien v súťaži je spoločnosť Niké spol. s r. o., Ilkovičova 34, Bratislava, ako prevádzkovateľ hazardných hier v zmysle zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Niké“).

3. Výherca bude o výhre v súťaži informovaný do 2 pracovných dní po uplynutí termínu uverejneného v súťažnom poste.

4. Výhra bude Výhercovi vyplatená jednorazovo pripísaním voľného tiketu na ním zvolený účet vedený Niké do 30 dní odo dňa zaslania identifikačného kódu účtu správou na Facebooku DIGI SPORT z účtu Výhercu na Facebooku.

5. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra nebude pridelená.

6. DIGI nie je prevádzkovateľom hazardných hier a upozorňuje Súťažiacich na zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. DIGI nenesie zodpovednosť za použitie Výhry Výhercom.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej adrese https://www.facebook.com/DIGISportTVa/alebo na www.digisport.sk.

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.

3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na internetovej adrese https://www.facebook.com/DIGISportTVa/alebo na www.digisport.sk.

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.

6. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

7. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.

8. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu.

25.10.2018, Bratislava


Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.