Mobilná aplikácia DIGI Sport

Mobilná aplikácia DIGI Sport

Staňte sa súčasťou každého zápasu vo vysielaní DIGI Sport. Stiahnite si úplne zadarmo aplikáciu DIGI Sport, v ktorej môžete tipovať výsledky, hlasovať za hráča zápasu, zabaviť sa kvízmi a anketami, posielať otázky do vysielania, diskutovať, pozerať videá, či urobiť si prehľad v našom programe.

O aplikácii

Nová mobilná aplikácia DIGI Sport

Staň sa súčasťou každého zápasu vo vysielaní DIGI Sport. Stiahni si úplne zadarmo novú aplikáciu DIGI Sport vďaka ktorej budeš môcť:

– tipovať výsledky zápasov,
– hrať mesačnú tipovačku o skvelé ceny,
– hlasovať za hráča zápasu,
– overiť si svoje znalosti v zaujímavých kvízoch,
– hlasovať v anketách,
– posielať otázky pre moderátorov a komentátorov,
– diskutovať s ďalšími divákmi,
– pozerať videá,
– či sledovať program DIGI Sport s prehľadom najbližších priamych prenosov.

Aplikáciu pre Android si môžete stiahnuť tu, aplikáciu pre iOS tu.

SLEDUJ, REAGUJ A VYHRAJ V NOVEJ MOBILNEJ APLIKÁCII DIGI SPORT!

Tipovačka na TOP zápas

AKO NA TO?

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu DIGI Sport
2. Zaregistrujte sa prostredníctvom svojho facebook alebo google konta
3. Hneď na prvej stránke aplikácie nájdete TOP zápasy týždňa, z ktorých bude vybraný jeden, na ktorý sa vzťahuje Tipovačka na TOP zápas. Po otvorení takéhoto zápase naň budete upozornení prostredníctvom pop-up okna, v ktorom budete informovaní aj o cene, o ktorú hráte
4. Tipujete na výsledok (1, X, 2) a na presné skóre, svoje tipy môžete pridávať až do konca prvého polčasu.
5. Hrať môžu všetci, no cenu získa len osoba staršia ako 18 rokov.
6. Víťazom sa stáva hráč/hráči, ktorí uhádnu presný výsledok.
7. V prípade rovnosti viacerých hráčov, ako je celkový počet cien, rozhodne o víťazoch žreb.


ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „Tipovačka na TOP zápas“

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „Tipovačka na TOP zápas“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI Slovakia.

II. Cieľ a trvanie súťaže

1. Cieľom súťaže je marketingová podpora mobilnej aplikácie DIGI Sport.

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.

3. Súťaž prebieha v čase od jej vyhlásenia až do konca prvého polčasu vybraného zápasu. (ďalej len „Doba trvania súťaže“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, alebo platné zriadené užívateľské konto v systéme google (ii) sú staršie ako 18 rokov a (iii) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len Súťažiaci“) .

2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom. V prípade, ak niektorému z týchto súťažiacich nárok na Výhru nevznikne (z dôvodu nesplnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety) nárok na Výhru vzniká za splnenia rovnakých podmienok inému súťažiacemu, ktorý bude vyžrebovaný v náhradnom žrebovaní.

IV. Pravidlá súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v aplikácii DIGI Sport.

2. Súťaž bude pozostávať z jedného vybraného zápasu, ktorý bude v priamom prenose vysielaný na DIGI Sport.

3. Do Súťaže o výhru bude zaradený každý kto odošle pomocou aplikácie tip na tento zápas.

3. Výherca bude určený spomedzi tých hráčov, ktorých tip bude po skončení zápasu vyhodnotený ako správny. Ak bude správnych tipov viac ako je počet cien, rozhodne o Výhercovi/Výhercoch žreb.

4. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný v lehote do 2 dní od ukončenia súťaže zaslaním správy z Facebooku DIGI Sport TV na facebook výhercu, prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do Súťaže, alebo prostredníctvom e-mailu. Súčasne so zaslaním správy bude Výherca informovaný o postupe pri uplatnení si nároku na Výhru.

5. V prípade, ak Výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku, alebo e-mailu Vyhlasovateľovi súťaže do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania, bude namiesto Výhercu spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže, vyžrebovaný iný Výherca.

V. Cena a postup pri jej odovzdaní

1. Cena v súťaži je zadefinovaná vždy pre konkrétne kolo súťaže a je uvedená pod týmto štatútom v sekcii Ceny.

2. Výherca bude o výhre v súťaži informovaný do 2 pracovných dní po uplynutí termínu uverejneného v súťažnom poste.

3. Spôsob dodania Výhry Výhercovi je konkretizovaný v sekcii Ceny pod týmto štatútom.

4. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu Výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej adrese https://www.digisport.sk/

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.

3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na internetovej adrese https://www.digisport.sk/.

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.

6. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

7. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.

8. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu.

18.02.2019, Bratislava

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.

 

Ceny

24.2.2019 Manchester United – Liverpool FC
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

2.3.2019 Real Madrid – FC Barcelona
Cenami sú dres Realu Madrid, dres FC Barcelona a balík predmetov od LaLigy. Každý z trojice výhercov dostane jednu z cien. (Výhra bude Výhercovi zaslaná poštou, alebo kuriérom.)

10.3.2019 Arsenal FC – Manchester United
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

17.3.2019 AC Miláno – Inter Miláno
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

31.3.2019 Liverpool FC – Tottenham
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

6.4.2019 Bayern Mníchov – Borussia Dortmund
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.) a ako bonus pre každého z výhercov kartička hráča Bayernu s vlastnoručným podpisom, ktorú do súťaže venoval jediný oficiálne registrovaný fanklub Bayernu Mníchov v Českej a Slovenskej republike Red Dogs.

14.4.2019 Liverpool – Chelsea
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

20.4.2019 Manchester City – Tottenham
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

24.4.2019 Manchester United – Manchester City
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

27.4.2019 Inter Miláno – Juventus
Cenou sú kupóny DIGI GO na tri mesiace pre troch výhercov (Výhra bude Výhercovi odoslaná v podobe kupónu s unikátnym kódom, ktorý mu umožní využívať DIGI GO počas troch mesiacov zadarmo.)

Mesačná tipovačka s DIGI Sport

AKO NA TO?

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu DIGI Sport
2. Zaregistrujte sa prostredníctvom svojho facebook alebo google konta
3. Zvoľte si v menu Súťaže a vyberte sekciu Mesačná tipovačka s DIGI Sport
4. Pomocou kalendára v pravom hornom rohu si vyberte deň a následne natipujte výsledky zápasov jednotlivých súťaží, ktoré sa počas neho hrajú
5. Tipujete na výsledok (1, X, 2) a na presné skóre, svoje tipy môžete pridávať najneskôr 5 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.
6. Za úspešný tip 1 alebo 2 získavate 1 bod, za uhádnutie remízy (X) 2 body, v prípade uhádnutia skóre získavate namiesto jedného, či dvoch bodov až 3 body.
7. Hrať môžu všetci, no cenu získa len osoba staršia ako 18 rokov.
8. Víťazom sa stáva hráč/hráči s najvyšším počtom bodov za stanovené obdobie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet odoslaných tipov.


ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „MESAČNÁ TIPOVAČKA S DIGI SPORT“

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „MESAČNÁ TIPOVAČKA S DIGI SPORT“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI Slovakia.

II. Cieľ a trvanie súťaže

1. Cieľom súťaže je marketingová podpora mobilnej aplikácie DIGI Sport.

2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.

3. Súťaž prebieha v termíne od 29.03.2019 do 30.04.2019 do 23:59 hod. (ďalej len „Doba trvania súťaže“).

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické, ktoré (i) majú platne zriadené užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami Facebooku, alebo platné zriadené užívateľské konto v systéme google (ii) sú staršie ako 18 rokov a (iii) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len Súťažiaci“) .

2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom. V prípade, ak niektorému z týchto súťažiacich nárok na Výhru nevznikne (z dôvodu nesplnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety) nárok na Výhru vzniká za splnenia rovnakých podmienok inému súťažiacemu, ktorý bude vyžrebovaný v náhradnom žrebovaní.

IV. Pravidlá súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v aplikácii DIGI Sport.

2. Súťaž bude pozostávať zo zápasov top štyroch európskych futbalových líg – Premier League, LaLiga, Bundesliga a Serie A.

3. Do Súťaže o výhru bude zaradený každý kto odošle pomocou aplikácie aspoň jeden tip v rámci zápasov v daných súťažiach.

3. Za každý úspešný tip na víťaza (1,2) získava súťažiaci 1 bod, za úspešný tip na remízu 2 body. V prípade uhádnutia presného výsledku je ziskom namiesto jedného, či dvoch bodov až 3 body.

4. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný v lehote do 2 dní od ukončenia súťaže zaslaním správy z Facebooku DIGI Sport TV na facebook výhercu, prostredníctvom ktorého sa Výherca zapojil do Súťaže, alebo prostredníctvom e-mailu. Súčasne so zaslaním správy bude Výherca informovaný o postupe pri uplatnení si nároku na Výhru.

5. V prípade, ak Výherca neodpovie prostredníctvom jeho Facebooku, alebo e-mailu Vyhlasovateľovi súťaže do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania, bude namiesto Výhercu spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže, vyžrebovaný iný Výherca.

6. Vyhlásenie výsledkov Súťaže s uvedením Výhercov každého súťažného kola Vyhlasovateľ zobrazí v rámci aplikácie v sekcii Súťaže – Rebríček.

V. Cena a postup pri jej odovzdaní

1. Cenou v súťaži je kredit v hodnote 150, 75, alebo 50 EUR s DPH, ktorý je možné využiť na internetovej stránke www.ifortuna.sk (ďalej len „Výhra“).

2. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.ifortuna.sk je spoločnosť Fortuna a.s., Einsteinova 23, Bratislava, ako prevádzkovateľ hazardných hier v zmysle zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Fortuna“).

3. Výherca bude o výhre v súťaži informovaný do 2 pracovných dní po uplynutí termínu uverejneného v súťažnom poste.

4. Výhra bude Výhercovi vyplatená jednorazovo pripísaním kreditu na ním zvolený účet vedený Fortunou do 30 dní odo dňa zaslania identifikačného kódu účtu na e-mailovú adresu online@digisport.sk.

5. V prípade, že Výherca bude z Českej republiky, nie je možné mu výhru pripísať na účet na ifortuna.cz, ale získa kredit vo forme kupónu, ktorý je použiteľný na území Slovenskej republiky.

6. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu Výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.

8. DIGI Slovakia nie je prevádzkovateľom hazardných hier a upozorňuje Súťažiacich na zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. DIGI Slovakia nenesie zodpovednosť za použitie Výhry Výhercom.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej adrese https://www.digisport.sk/

2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.

3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na internetovej adrese https://www.digisport.sk/.

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.

6. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

7. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.

8. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

9. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu.

18.02.2019, Bratislava

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.