La Liga Experience: Zažite zápas Real Sociedad – FC Barcelona priamo z tribúny štadióna Anoeta!

Projekt La Liga Experience vám predstaví kultúru a fanúšikov baskického mesta San Sebastián a hlavne vám otvorí brány Anoety.

Práve domovský stánok miestneho klubu bude počas víkendu 12. – 14. január dejiskom laligového zápasu medzi Realom Sociedad a FC Barcelona, na ktorom si v dave domácich priaznivcov možno zakričíte a zaspievate aj vy.

Je nám ľuto, tento obsah je možné prehrať iba na území Slovenskej a Českej republiky.

 

Možnosť odpovedať na súťažný kvíz bola ukončená. Meno výhercu alebo výherkyne prezradíme v polčase priameho prenosu z El Clásica medzi Realom Madrid a FC Barcelona, ktorý odvysielame 23. decembra od 13:00.

 

O čo hráte?

O dvoch víťazov hlavnej ceny (každý si so sebou môže navyše zobrať aj jedného partnera, priateľa, či rodinného príslušníka), sa La Liga postará ako o rockové hviezdy. Okrem zážitku zo zápasu na nich čaká aj prehliadka mesta a štadióna, možnosť sledovať rozcvičku oboch tímov priamo z trávnika, stretnutie s domácimi fanúšikmi a ochutnávka miestnych špecialít.

Pre ďalších deväť výhercov sú pripravené balíčky priamo od La Ligy, v ktorých si okrem rôznych iných darčekových predmetov každý nájde aj originálny dres jedného z tímov najvyššej španielskej súťaže.

 

Ako vyzeral minulý ročník?

Zaspomínajte si s nami na La Liga Experience, keď sme s naším výhercom Tomášom Deákom vycestovali na zápas Valencia – Sevilla.

Je nám ľuto, tento obsah je možné prehrať iba na území Slovenskej a Českej republiky.

 

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže “La Liga Experience”

Preambula

Predmetom tohto Štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „LA LIGA EXPERIENCE“ (ďalej len „Štatút“) je úprava súťažných podmienok a pravidiel, pri splnení ktorých sa oprávnená osoba zúčastnená na súťaži môže stať výhercom cien uvedených v článku V. tohto Štatútu.

I. Vyhlasovateľ súťaže

 1. Vyhlasovateľom tejto súťaže je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 24813/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“), ktorá je v rámci udelených licencií prevádzkovateľom retransmisie programových služieb DIGI Sport 1, DIGI Sport 2, DIGI Sport 3, DIGI Sport 4 a DIGI Sport 5 (ďalej spolu len “DIGI Sport ”).

II. Cieľ a trvanie súťaže

 1. Cieľom súťaže je marketingová podpora dobrého mena Vyhlasovateľa súťaže a vysielania DIGI Sport.
 2. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.
 3. Súťaž prebieha v termíne od 18.11.2017 do 20.12.2017 (ďalej len „Doba trvania súťaže“). Súťaž prebieha kontinuálne počas celej doby trvania a každý Súťažiaci môže hlasovať iba jedenkrát.
 4. Súťaž sa uskutočňuje priamo na internetovej stránke Vyhlasovateľa súťaže, predmetom ktorej je informovanie o vysielaní DIGI Sport a to na www.digisport.sk (ďalej len “web DS“). Konkrétna URL, na ktorej sa bude súťaž odohrávať, bude verejne dostupná a verejne promovaná.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaže sú oprávnené zúčastniť sa fyzické osoby, ktoré (i) sa zaregistrujú do súťaže prostredníctvom súťažného formulára na webe DS (ii) v súlade pravidlami súťaže uvedú správne odpovede na 5 súťažných otázok zverejnených na webe DS, (iii) sú staršie ako 18 rokov, (vi) majú platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, a to minimálne 6 mesiacov pred dátumom uplynutia doby platnosti a (v) splnia ďalšie podmienky uvedené v tomto Štatúte (ďalej len „Súťažiaci“).
 2. Nárok na výhru podľa článku V bod 1 tohto Štatútu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Vyhlasovateľa súťaže z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo jeho zamestnancom alebo osobe, ktorá nemá platný občiansky preukaz alebo cestovný, alebo má platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, pričom doba platnosti dokladu uplynie v lehote kratšej ako 6 mesiacov. V prípade, ak niektorému z týchto Súťažiacich nárok na výhru nevznikne, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční na území webe DS počas Doby trvania súťaže.
 2. Súťaž bude prebiehať kontinuálne počas doby trvania súťaže. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba jedenkrát.
 3. Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý, kto v súťažnom formulári uverejnenom na webe DS zvolí všetky správne odpovede na uverejnené súťažné otázky v termíne uvedenom v článku II bod 3 tohto Štatútu.
 4. Dňa 23.12.2017 sa uskutoční žrebovanie výhercov zo všetkých Súťažiacich, ktorí odpovedali správne na všetky súťažné otázky. Zo žrebovania vzídu 2 výhercovia hlavnej ceny špecifikovanej v článku V bod 1 písma. a) tohto Štatútu a 8 výhercov cien uvedených špecifikovaných v článku V bod 1 písm. b) tohto Štatútu, a to tak, že spomedzi divákov zo Slovenskej republiky sa žrebuje jeden výherca hlavnej ceny a spomedzi divákov z Českej republiku bude vyžrebovaný rovnako jeden výherca hlavnej ceny. Výhercovia cien uvedených špecifikovaných v článku V bod 1 písm. b) tohto Štatútu budú žrebovaní spomedzi všetkých Súťažiacich.
 5. Žrebovanie sa bude konať v štúdiu zápasu La Ligy El Clásico, ktoré bude vysielané televíznou programovou službou DIGI Sport 3.

V. Ceny a postup pri ich odovzdaní

 1. Celkovo je v súťaži 10 cien, a to:
  a) 2x hlavná cena – zájazd na zápas La Liga Experience pre 2 osoby, ktorý sa uskutoční 14.1.2018 a bude obsahovať:
  – 2x spiatočnú letenku vrátane letiskových poplatkov a príručnej batožiny,
  – ubytovanie na 2 noci pre dve osoby v hoteli
  – 2x vstupenku na zápas LL Experience Real Sociedad – FC Barcelona
  b) Zvyšok cien 2-10 sa skladá z reklamných predmetov a dresov od La Ligy v hodnote do 30€ za jeden výherný balíček(ďalej len „výhra“)
 2. Hlavná cena v zmysle bodu 1 písm. a) tohto článku nezahŕňa výdavky spojené v jej výhrou ako napríklad:
  – dopravu na letisko/z letiska,
  – poistenie
 3. Každý výherca bude Vyhlasovateľom súťaže informovaný o výhre prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby DIGI Sport 3, stránky DIGI SPORT na sociálnej sieti Facebook na adrese www.facebook.com/digisporttv (ďalej len „Facebook DIGI SPORT“) a zaslaním informačnej správy na emailovú adresu uvedenú výhercom v súťažnom formulári v lehote do 7 dní od uskutočnenia žrebovania a následne mu budú doručené všetky potrebné informácie na uplatnenie výhry, vrátane vyčíslenia hodnoty výhry. Súčasťou informácie o výhre bude aj požiadavka na dodanie všetkých potrebných údajov pre rezerváciu leteniek a ubytovania pre dve osoby, ako aj informovanie výhercu o hodnote hlavnej výhry. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude realizované uverejnením krstného mena a priezviska výhercu (uvedené platí pre každého výhercu).
 4. Ak výherca neodpovie prostredníctvom jeho emailovej adresy alebo iného kontaktného údaja uvedeného v súťažnom formulári Vyhlasovateľovi súťaže do 5 pracovných dní odo dňa odoslania informácie o výhre v súťaži, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 5. Reklamáciu výhry si bude možné uplatniť priamo u Vyhlasovateľa súťaže na adrese Röntgenova 26, 851 01 Bratislava alebo na zákazníckej linke 0850 211 112 (telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru).
 6. Poskytovateľom ceny podľa bodu 1 písm. a) tohto článku je La Liga so sídlom Calle Josefa Valcárcel 3, 28027 Madrid a každý Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí, že v prípade jeho vyžrebovania budú jeho údaje v rozsahu meno, priezvisko a email dané k dispozícií za účelom jeho realizácie, resp. organizácie.
 7. Výherca súťaže má právo výhru odmietnuť. V takom prípade výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje Výhercov súťaže informovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži.
 9. Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za použitie výhry výhercom.

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci výslovný a nepodmienený súhlas Vyhlasovateľovi súťaže so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže, a zároveň so zverejnením osobných údajov Výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko a obec, v ktorej má Výherca trvalý pobyt na Facebooku DIGI Sport a na internetovej adrese www.digisport.sk. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže môže počas súťaže jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok tohto Štatútu, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Vyhlasovateľ súťaže má právo odvolať Súťaž, najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľovi súťaže hrozila škoda. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolanie Súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ súťaže zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na Facebooku DIGI Sport a/alebo na internetovej adrese digisport.sk.
 2. Počas konania súťaže je zo strany Vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov osôb zúčastnených na súťaži v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
 4. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim ani Výhercovi žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s uplatnením nároku na výhru.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu týchto pravidiel organizátor zverejní na Facebooku DIGI Sport a/alebo na internetovej adrese www.digisport.sk.
 6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 7. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
 8. Súťažiaci zároveň udeľujú súhlas s využitím osobných údajov na marketingové účely vyhlasovateľa.
 9. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasnosti v Štatúte.
 10. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivé osoby zúčastnené na súťaži a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 11. Všade tam, kde sa uvádza v tomto Štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese www.digisport.sk.
 12. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránke www.digisport.sk.

V Bratislave, dňa 16.11.2017